بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 عضو هیئت علمی گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی

چکیده

تجارب گذشته‌ی ایران نشان می‌دهد که افت‌وخیزهای درآمدهای ارزی نیازمند برگزیدن سیاست‌هایی در زمینه‌ی افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات کشاورزی است‌. زعفران ایران یکی از مهم‌ترین محصولاتی است که می‌تواند درآمد ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه‌ی بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد. در این راستا سه عامل مهم  بسته‌بندی، نام تجاری (برند)، و تجارت الکترونیک با بهره‌گیری از روش دلفی فازی و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه از 45 نفر از متخصصان  بررسی شد. نتایج نشان داد که در خصوص کاستی‌ها و مشکلات  موجود در بسته‌بندی زعفران مهم‌ترین عامل نیاز به سرمایه گذاری بالا، در زمینه‌ی نام تجاری مهم‌ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه‌ی تجارت الکترونیک زعفران مهم‌ترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادی است. هم‌چنین حفاظت از کالا، فرصت استفاده از تسهیلات ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطلاعات بترتیب مهم‌ترین برتری‌ های موجود در عامل بسته‌بندی زعفران، عامل نام تجاری  و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران است. گسترش سرمایه‌گذاری در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردی آن با محصولات ویژه مانند زعفران، و بازبینی قوانین آن برای افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه‌های استفاده از آن پیشنهاد می‌شود. توسعه‌ی دامنه‌ی دست‌رسی به اینترنت به‌ویژه بومی سازی آن در مناطق مختلف شهری و روستایی می‌تواند در تجارت الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید. برنامه‌ریزی برای تامین نیروی متخصص از راه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های IT در دانشگاه‌ها می‌تواند به این امر کمک کند.

کلیدواژه‌ها