ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

       با توجه به اهمیت سیاست قیمت‌گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا‌یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش‌نامه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و سری‌های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان‌های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه‌ی کشش قیمتی عرضه‌ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ‌داران از الگوی پروبیت رتبه‌یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه‌یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه‌ی فعالیت باغ‌دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ‌دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن‌ها از اجرای برنامه‌ی خرید توافقی خرما است. هم‌چونین نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک‌سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه‌های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه‌ی این برنامه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها