دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-250 
بررسی رابطه‌ی میان تجارت محصولات کشاورزی و زمین مجازی در ایران

صفحه 1-20

عادله اسماعیلی دستجردی‌پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی