تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

تصمیم‌گیری برای جای‌گزینی یک ماشین کشاورزی می‌تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش‌تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین‌های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی‌های سرمایه‌یی از جمله ماشین‌های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای‌گزینی دارایی در عمری کم‌تر یا بیش‌تر از عمر مفید می‌تواند اثر معنی‌داری بر سود‌آوری داشته باشد. بنابراین در این مطالعه سعی می‌شود بهترین زمان جای‌گزینی برای  کمباین‌های برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان جای‌گزینی برای کمباین در سالی است که هزینه‌های تعمیر و نگه‌داری و استهلاک سالیانه‌ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه شود. در دومین شیوه‌ی مورد بررسی، بهترین زمان جای‌گزینی کمباین در سالی است که ارزش اولیه‌ی کمباین نو و هزینه‌های تعمیر و نگه‌داری سالیانه‌ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه گردد. سومین شیوه برای تعیین عمر اقتصادی، بر اساس حداقل کردن میانگین هزینه‌های کل کمباین در هر ساعت فعالیت است و مطابق با چهارمین شیوه‌ی مورد بررسی بهترین زمان جای‌گزینی برای کمباین در سالی است که درآمد خالص سالیانه‌ی تجمعی برای هر ساعت فعالیت حداکثر گردد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس است، برای مصاحبه به منظور جمع‌آوری داده‌های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 18786، 21291، 16076 و 17424 ساعت کار به‌دست آمد. بنابراین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با ارایه‌ی تسهیلات مناسب و در اختیار گذاشتن کمباین‌های نو، برای تعویض با کمباین‌های فرسوده، کمک بزرکی به کمباین‌داران در راستای حداقل کردن خرابی، هزینه‌های کمباین‌ها و در نتیجه افزایش درآمد آن‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها