کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر بر مالکیت ماشین‏‌های کشاورزی در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین‎های کشاورزی را با استفاده از داده‎های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب‎شده به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی‎ شده در استان خراسان‎رضوی و روش تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای سن، تجربه، اندازه‌ی خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالانه‌ی کشاورز در فن‌آوری‎های قیمت بالا به لحاظ آماری معنی‎داری است. متغیر‎های سن، تجربه، اندازه‌ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه‌ی کشاورز در گروه فن‌آوری‎های قیمت متوسط برای فناور‎ی چاپر، سم‌پاش‎موتوری، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح 1% معنی‎دار است. متغیرهای سن، تجربه، اندازه‌ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه‌ی کشاورز برای فن‌آوری‎های قیمت پایین به لحاظ آماری در دو گروه معنی‌داری است. با توجه به نتایج مطالعه‌ی ارتقای سطح درآمد کشاورزی از راه ایجاد تنوع در فعالیت‎های مکمل، توسعه‌ی سطح زیرکشت از راه یک‌پارچه‎‎سازی زمین‌های کشاورزی، ایجاد انگیزه‌های مالکیت در کشاورزان از راه بازنگری در اجاره‌ی زمین‌های آستان قدس رضوی، ایجاد نظام آگاهی‎دهنده به بهره‌برداران در ارتباط با مزایای سرمایه‌گذاری در ماشین‌های کشاورزی از محل درآمد مازاد کشاورزی و اعتبارات بانکی با برگزاری کلاس‌‌های آموزشی-ترویجی مرتبط با ماشین‌های کشاورزی پیش‌نهاد شد.

کلیدواژه‌ها