بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه‌ی محصول گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه‌ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه‌یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره‌بردار بیمه‌شده و 106 بهره‌بردار بیمه ‌نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه‌گیری طبقه‌یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه‌ی محصولات نشان‌ می‌دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل‌کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه‌یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه‌ی محصولات بودند. به طوری‌که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل‌کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه‌ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه‌ی محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد. بنابراین پیش‌نهاد می‌گردد که در مناطق روستایی آموزش‌های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم‌چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن‌آوری‌های جدید و استفاده از شیوه‌‌های نوین تولید آگاهی بیش‌تری پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها