بررسی نقش درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی و مالی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده


با توجه به تأثیرپذیری بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور از سیاست‌های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده‌ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه‌ی حاضر تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم‌انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره‌ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله‌ی عرضه‌ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت تخمین‌زده‌شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی‌که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه‌مدت مناسب است.

کلیدواژه‌ها