دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-250 
تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

صفحه 65-79

محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی


بازده تنوع در تولید گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی

صفحه 97-112

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حبیب شهبازی؛ محمد کاووسی کلاشمی؛ محمد خداوردیزاده


بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی‌کرد داده-ستانده)

صفحه 113-129

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری