تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

برنامه‌ی آزادسازی تجاری به‌عنوان فرایندی در جهانی‌شدن،‌ زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بین‌المللی و مشارکت کشورها در فعالیت‌های اقتصادی است. البته، فعالیت‌هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه‌ی کار را از دست می‌دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره‌ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه‌های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی‌داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه‌مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم‌چنین میان اندازه‌ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش‌نهاد می‌شود که هم‌گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها