بازده تنوع در تولید گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بازده تنوع درصد کاهش هزینه‌ها در تولید توأم چند محصول را نسبت به تولید تخصصی هر محصول در بنگاه‌های مختلف اندازه می‌گیرد. بررسی وجود بازده تنوع در رشته فعالیت‌های کشاورزی امکان کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از داده‌ها و اطلاعات سال زراعی 86-1385 و ره‌یافت هزینه‌ی تولید، بازده تنوع سامانه‌ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان‌های خراسان شمالی و رضوی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل بیانگر وجود بازده تنوع در زیر بخش زراعت و کاهش 55 و 57 درصدی هزینه در سامانه‌ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان‌های خراسان شمالی و رضوی است. اتکاء به بازده تنوع و بهره‌گیری از آن در زیربخش زراعت استان‌های خراسان رضوی و شمالی می‌تواند چارچوبی مناسب برای رفع محدودیت‌های بودجه‌ای زیربخش زراعت و اجرایی شدن کشاورزی پایدار فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها