اندازه‌گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مقابله با سرمازدگی در شرایط وجود پدیده‌ی سال‌آوری: مطالعه‌ی موردی پسته در شهرستان رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده

در این مطالعه، تمایل به پرداخت کشاورزان برای مقابله با سرمازدگی در شرایط وجود پدیده‌ی سال‌آوری در محصول پسته بررسی شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسش‌نامه‌ی حضوری و مصاحبه با باغداران پسته جمع‌آوری شد. منطقه‌ی مورد مطالعه، شهرستان رفسنجان بود و تعداد 204 پرسش‌نامه تکمیل شد. داده‌های مورد استفاده مربوط به سال‌های 1384 تا 1386 بود. برای تجزیه و تحلیل و دسته‌بندی اولیه‌ی اطلاعات از روش تحلیل آماری استفاده شد. برای بررسی تاثیر عوامل گوناگون بر ضریب تغییر عمل‌کرد از تابع رگرسیون استفاده شد. هم‌چنین برای اندازه‌گیری تمایل به پرداخت کشاورزان، تابع مطلوبیت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به علت وجود پدیده‌ی سال‌آوری، سرمازدگی؛ میانگین بلندمدت عمل‌کرد در هکتار پسته را تغییر نمی‌دهد ولی باعث افزایش ریسک تولید می‌شود. هم‌چنین نتایج نشان داد که در شرایط وجود پدیده‌ی سال‌آوری و افزایش نیافتن میانگین تولید به واسطه‌ی استفاده از ابزارهای مقابله با سرمازدگی، تمایل کافی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد. در چنین شرایطی، استفاده ازطرح‌هایی چون بیمه‌ی محصول توصیه می‌شود که کل نوسانات درآمدی ناشی از سرمازدگی و سال‌آوری را به طور هم‌زمان حذف کند. 

کلیدواژه‌ها