ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک مطالعه موردی: طرح تولید مرغ گوشتی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در روش معمول ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری برای بررسی تاثیر متغیرهای ریسکی بر بازده طرح، با استفاده از آزمون تحلیل حساسیت و سناریوسازی، چند سناریو از بین تمام سناریوهای محتمل ارزیابی می‌شود؛ اما در روش ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، افزون بر بازده موررد انتظار تمام پی‌آمدهای محتمل، احتمال رخ‌داد آن‌ها نیز تخمین زده و اطلاعات کامل در مورد بازده و ریسک طرح به سرمایه‌گذار ارایه می‌شود. در این مطالعه روش ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو تشریح شده و با استفاده از این روش یک طرح تولید مرغ گوشتی در استان تهران به عنوان نمونه ارزیابی شده است. قیمت گوشت مرغ زنده، سوبا و ذرت متغیرهای ریسکی مهم این طرح هستند. نتایج نشان می‌دهد که میانگین ارزش حال خالص طرح 84/125 میلیون ریال بوده است و در سطح احتمال 95 درصد بین 524 تا 232- میلیون ریال قرار دارد. با احتمال 04/74 درصد ارزش حال خالص این طرح مثبت است. هم‌چنین ضریب تغییرات ارزش حال خالص و نسبت زیان مورد انتظار طرح به ترتیب 53/1 و  16/0 و  هزینه‌ی نبود اطمینان طرح  25/28-  میلیون ریال است.

کلیدواژه‌ها