ارزیابی تاثیر یارانه‌ی بیمه‌ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر عرضه‌ی صادرات در سیاست‌گذاری‌های تجاری، در این مطالعه تاثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه‌ی بیمه‌های صادراتی بر عرضه‌ی صادرات محصولات کشاورزی بررسی شد. برای بررسی رابطه‌ی درازمدت و کوتاه‌مدت بین صادرات کشاورزی با دیگر متغیرها از ره‌یافت خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده‌های مورد نیاز نیز برای دوره‌ی 1362-1384 از منابع گوناگون مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیمه‌ی صادراتی در درازمدت و کوتاه‌مدت دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیش‌نهاد می‌شود برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از تسهیلات یارانه‌ای در برنامه‌های بیمه‌ی صادراتی این محصولات استفاده شود.

کلیدواژه‌ها