بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این پژوهش، مزیت نسبی و موقعیت تجاری صادرات خرمای ایران بررسی شده است. برای این منظور از شاخص‌های مزیت نسبی آشکارشده RCA))، مزیت نسبی آشکار شده‌ی متقارن ((RSCA، هیلمن و نقشه‌ریزی تجاری(TM) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ایران طی دوره‌ی 2005- 1995 در صادرات خرما دارای مزیت نسبی بوده و متوسط شاخص‌های RCA و RSCA برای این دوره 32/7 و 74/0 است. در رتبه‌بندی مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده‌ی صادرکننده‌ی خرمای جهان نیز، ایران پس از تونس در رتبه‌ی دوم قرار دارد. هم‌چنین، در این مطالعه برای اولین بار نقشه‌ریزی تجاری یک محصول عمده‌ی کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره‌ی 2005- 2000، هر چند بازار واردات خرمای جهان رو به رکود بوده، اما صادرات خرمای ایران، در این وضعیت سهم بیش‌تری از بازار را در اختیار گرفته است.

کلیدواژه‌ها