دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-250 
تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام

صفحه 1-41

فرشاد محمدیان؛ ناصر شاهنوشی؛ محمد قربانی؛ حسن عاقل


بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

صفحه 63-81

حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا پاکروان؛ علیرضا شکیبایی