ارزیابی برآورد حمایت از مصرف‌کنندگان نان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی برآورد حمایت از مصرف‌کننده‌ی نان در ایران طی دوره‌ی 1385-1368 است. این شاخص میزان حمایت واقعی از مصرف‌کننده‌ی نان را در سیاست غذای ارزان نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برآورد حمایت از مصرف‌کننده‌ی نان از میانگین 45 میلیارد ریال در برنامه‌ی اول، به 23134 میلیارد ریال در برنامه‌ی چهارم افزایش یافته است که  نشان می‌دهد مقدار حمایت از مصرف‌کننده در برنامه‌ی چهارم نسبت به برنامه‌ی اول توسعه 6 برابر شده است. هم‌چنین شاخص حمایت درصدی از میانگین 32 درصد در برنامه‌ی‌اول به 92 درصد افزایش یافته است. بر اساس ضریب حمایت اسمی مصرف‌کننده‌ی نان (NPC)، در برنامه‌ی چهارم توسعه، قیمت پرداختی دولت به گندم داخلی 66 درصد بیش‌تر از قیمت جهانی آن بوده در حالی که در برنامه‌ی اول توسعه، 45 درصد پایین‌تر از قیمت جهانی بوده است. پیش‌نهاد می‌شود که سیاست‌های کشاورزی از انتقال‌های توزیعی به سیاست‌هایی انتقال یابد که به بهره‌وری و کارایی تولید کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها