برآورد ارزش بازاری جنگل حرا‏ در منطقه‌ی حفاظت ‌شده‌ی قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه براورد ارزش بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان برای دو گروه استفاده‌کننده از این جنگل شامل صیاد و دام‌دار است. برای محاسبه‌ی ارزش بازاری، از سه روش ارزش نهایی (تابع تولید)، بازده خالص (تابع سود) و هزینه‌ی اجتناب برای دو گروه صیادان و دام‌داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاری به دست امده‌ی هر هکتار جنگل حرا برای صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی (تابع شفرد) معادل 7347700 ریال در سال بود. ارزش بازاری برای دام‌دار به کمک تابع تولید، برای هر هکتار جنگل حرا معادل 325000 ریال در سال به دست امد. کل ارزش بازاری با استفاده از روش ارزش نهایی برای هر هکتار جنگل حرا 12387820ریال در سال براورد شد. با مقایسه‌ی این دو ارزش نتیجه‌گیری می‌شود، که ارزش بازاری محاسباتی برای صیاد بیش‌تر از دام‌دار است. هم‌چنین مجموع ارزش بازاری هر هکتار جنگل حرا (برای صید میگو و دام‌پروری) از طریق بازده خالص و هزینه‌ی اجتناب به ترتیب سالانه 4083915 ریال و 5064730 ریال محاسبه شد. محاسبه‌ی ارزش‌های بالا می‌تواند توجیه مناسبی بر حفاظت بیش‌تر از جنگل حرا و جلوگیری از تخریب بیش‌تر، از طرف دولت و استفاده‌کنندگان باشد. گفتنی است که ارزش محاسبه شده نشان‌دهنده‌ی ارزش بازاری تمام خدمات جنگل‌های مورد مطالعه نیست. توجه نکردن به دیگر ارزش‌ها به دلیل محدود بودن دامنه‌ی این مطالعه و مشکلات محاسبه‌ی ارزش‌های دیگر است.

کلیدواژه‌ها