تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه‌ی گندم: مقایسه‌ی روی‌کردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش بیمه‌ی کشاورزان گندم‌کار شهرستان نیشابور با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی کلاسیک و بیز و مقایسه‌ی این روش‌ها با یک‌دیگر در نمونه‌های بزرگ و کوچک است. آمار و اطلاعات مورد نیاز نمونه‌ی بزرگ از 125 نفر از کشاورزان جمع‌آوری شد و برای نمونه‌ی کوچک، به طور تصادفی 50 کشاورز از بین نمونه‌ی بالا انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از الگوی لاجیت استفاده شد. برای برآورد این الگو از دو روش حداکثر (بیشینه) راست‌نمایی (کلاسیک) و نمونه‌گیر متروپولیس هستینگز (بیز) استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمونه‌ی بزرگ، با هر دو روش کلاسیک و بیز، متغیرهای تعداد افراد خانوار، دارا بودن شغل غیر کشاورزی، مالکیت و ریسک پذیری کشاورزان تاثیر منفی و متغیرهای سطح تحصیلات، تعداد دفعات شرکت در کلاس‌های ترویجی و سطح زیر کشت، تاثیر مثبت بر احتمال پذیرش بیمه دارد. افزون بر این، مقایسه‌ی روش‌های کلاسیک و بیز در نمونه‌ی کوچک نشان داد که برآوردهای روش بیز بیش‌تر از برآوردهای روش کلاسیک به واقعیت نزدیک است. بنابراین با اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش سطح تحصیلات کشاورزان از طریق برگزاری کلاس‌های سوادآموزی، افزایش دانش آن‌ها نسبت به محاسن بیمه از طریق برگزاری کلاس‌های ترویجی و اعمال مشوق‌هایی مانند پرداخت تسهیلات به افرادی که محصول خود را بیمه کرده‌اند، می‌تواند بر تقاضای آن‌ها برای بیمه‌ی محصول موثر باشد.

کلیدواژه‌ها