کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش‌بینی قیمت خرده‌فروشی محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه الگوی جدید استنتاجی- تطبیقی فازی- عصبیِ (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش‌بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته‌ی آتیِ قیمت خرده‌فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم‌مرغ با الگوی ARIMA- به عنوان رایج‌ترین روش خطی پیش‌بینی اقتصاد سنجی-  مقایسه شد. برای این منظور از داده‌های هفته‌ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره‌ی 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کارایی الگوها از جمله R^2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی الگوها نشان داد که داده‌های پیش‌بینی شده‌ی بخش آزمون ساختارهای طراحی شده‌ی الگوی ANFIS در مقایسه با داده‌های پیش‌بینی شده‌ی بخش خارج از نمونه‌ی الگوی ARIMA از مطابقت بیش‌تری با داده‌های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه الگوی غیرخطی ANFIS در پیش‌بینی قیمت خرده‌فروشی محصولات کشاورزی و افق‌های زمانی مورد بررسی، کاراتر است.

کلیدواژه‌ها