بررسی تاثیر الگوی کشت بهینه بر فقر روستایی در بخش ارزوییه شهرستان بافت- کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه‌ی کشت ضمن بهره‌برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می‌دهد که این می‌تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برا ی خانوارهای منطقه‌ی مورد مطالعه ( بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه‌ی کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله‌ی کشاورزان ، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه‌گیری شد. داده‌های مورد نیاز از روش نمونه‌گیری تصادفی ، از تعدادی روستا و منطقه‌ی کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله‌ی پرسش‌نامه از تعداد 64 کشاورز جمع‌آوری شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد استفاده از الگوی بهینه‌ی کشت بر کاهش  فقر موثر است به گونه‌ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه‌ی کشت بالای خط فقر قرار  می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها