اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثر رفاهی خروج مهاجران بر مازادهای مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان، مالیات‌دهندگان و هزینه‌های دولت در بازار گندم (نان) ایران است. برای بررسی اثر رفاهی ناشی از سیاست قیمت تضمینی و یارانه‌ی مصرف نان توسط دولت از دو الگوی نموداری و تجربی در چارچوب ره‌یافت مقایسه‌ی ایستا استفاده شد. با مقایسه‌ی نتایج به ‌دست آمده قبل و بعد از خروج مهاجران در سال 1380، میزان تغییر رفاه ناشی از این سیاست برآورد شد. هزینه‌های دولت و زیان اجتماعی به ‌ترتیب 3/573 و 4/474 میلیارد ریال کاهش و رفاه مالیات دهندگان 0/688 میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها