دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-222 
اثر جهانی‌شدن بر نابرابری درآمدی در ایران

صفحه 185-207

سید نعمت اله موسوی؛ سید مهریار صدرالاشرافی؛ فرزانه طاهری