بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

در این مطالعه، هم‌بستگی میان نرخ فقر و متغیرهای اقتصاد کلان و امکان وقوع اثرات نامتقارن با استفاده از تابع فقر به فرم تفاضلی مرتبه‌ی اول بررسی شد. داده‌های سری زمانی متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ فقر مربوط به دوره‌ی 1383-1357 می‌باشد. نتایج بیانگر رابطه‌ای به طور کامل بی‌کشش بین فقر و تغییرات دست‌مزد بود، اما فقر با نرخ تورم و بی‌کاری رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار داشت. نتایج هم‌چنین نشان داد که کشش‌پذیری فقر نسبت به نرخ بی‌کاری بیش از کشش‌پذیری این متغیر نسبت به نرخ تورم است. این نتیجه به دست آمد که رابطه‌ی بین فقر و بی‌کاری نامتقارن نیست اما رابطه‌ی میان فقر و نرخ تورم نامتقارن است، به این صورت که کاهش فقر به هنگام پایین بودن نرخ تورم، بیش از افزایش آن در هنگام بالا بودن نرخ تورم است.

کلیدواژه‌ها