بررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

اراضی با ارزش حفاظتی بالا، با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری به عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گسترده انتخاب می‌شوند. یک منطقه‌ی حفاظت شده، ناحیه‌ا‌ی خشک یا دریایی است که برای حفاظت و نگه‌داری تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص می‌یابد و با ابزار قانونی یا دیگر ابزار موثر، مدیریت می‌شود. در این مطالعه با استفاده از تئوری زیست‌محیطی کوزنتس، عوامل موثر بر مناطق حفاظت شده بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی 43 کشور حاکی از وجود منحنی زیست کوزنتس برای مجموعه‌ی منتخب است. از طرف دیگر افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورها هم‌راه با کاهش درصد مناطق حفاظت شده است. افزون بر این نتایج نشان دهنده‌ی این واقعیت است که هر چه فساد اداری در کشورها بیش‌تر باشد، درصد مناطق حفاظت شده کم‌تر است. سرانجام باید به این نکته توجه کرد که میزان تحصیلات اثر معنی‌داری بر درصد مناطق حفاظت شده در مجموعه‌ی کشورهای منتخب ندارد. پیش‌نهاد می‌شود برای گسترش مناطق حفاظت شده و به‌بود محیط زیست با بهره‌گیری از قوانین صریح از پدیده‌هایی که نشانگر فساد اداری است جلوگیری و با آموزش و ترویج، زمینه‌های مهار جمعیت فراهم شود.

کلیدواژه‌ها