بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

این تحقیق برای بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان اجرا شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و انجام مصاحبه با 54 کشاورز تولیدکننده‌ی لوبیا در مناطق مهم تولید این محصول در استان در سال زراعی 83-1382 و تکمیل پرسش‌نامه‌های طراحی شده، جمع‌آوری شد. داده‌های گردآوری شده توسط نرم‌افزارهای EXCEL و SPSSWIN تجزیه‌وتحلیل شد. مزیت نسبی تولید لوبیا با استفاده از شاخص‌های هزینه‌ی‌ منابع داخلی ((DRC، نسبت منفعت به هزینه‌ی اجتماعی ((SCB و سود خالص اجتماعی (NSP) در دو سناریوی قدرت برابری خرید (PPP) نسبی و مطلق محاسبه شد. در هر دو سناریو مقادیر معیارهای هزینه‌ی منابع داخلی و نسبت منفعت به هزینه‌ی اجتماعی، کم‌تر از یک (1) و شاخص مقدار سود خالص اجتماعی، مثبت محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان زنجان در تولید محصول لوبیا دارای مزیت نسبی است. بنابراین، پیش‌نهاد می‌شود تولید محصول لوبیا در استان زنجان به صورت هدف‌مند مورد حمایت قرار گیرد تا در برنامه‌ریزی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان این محصول در استان قادر به رقابت جهانی باشند.

کلیدواژه‌ها