اثر جهانی‌شدن بر نابرابری درآمدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی و عضو کانون استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

جهانی‌شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده برای کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. در همین راستا، مطالعه‌ی کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی‌شدن بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به‌ این منظور از شاخص‌های نسبت تجارت و واردات به تولید ناخالص‌ داخلی، نسبت خالص سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی و هم‌چنین وقفه‌های مختلف خالص سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی دوره‌ی 1383-1360 به ‌عنوان متغیر بیانگر جهانی‌شدن استفاده شد. با توجه به شاخص‌های یاد شده برای هر یک از مناطق روستایی و شهری چهار الگو برآورد شد. در تمامی الگو‌ها فرضیه‌ی کوزنتس تایید شد. بر اساس برآوردها درآمد سرانه‌ی نقطه‌ی برگشت منحنی کوزنتس به قیمت‌های ثابت سال 1369 برای خانوارهای شهری و روستایی به ‌‌ترتیب در دامنه‌ی 8540 - 6800 و 7520- 7190 هزار ریال قراد دارد. یافته‌ها نشان داد که شواهد محکمی دال بر افزایش نابرابری به موازات افزایش هم‌گرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها