تحلیل ساختار هزینه‌ی ذرت دانه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

ذرت دانه‌ای پس از گندم و جو به‌عنوان سومین فرآورده‌ی استرات‍‍‍ژیک کشاورزی در جهان، اهمیت دارد. در ایران نیز این محصول به‌عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه‌ی طیور دارای اهمیت است. پس به‌منظور تحلیل چگونگی تاثیر نهاده‌ها در تولید این محصول، افزون بر اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به‌جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فن‌آوری تولید، از تابع هزینه‌ی ترانسلوگ برای برآورد کشش تولید، ضرایب تابع و بازده نسبت به مقیاس ذرت‌ دانه‌ای استفاده شده است. این تابع از روش حداکثر درست‌نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده‌های مرکب مربوط به سال‌های 1382- 1368 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کشش‌های جزیی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده‌ها بیانگر رابطه‌ی جانشینی مابین نهاده‌ی نیروی کار با کود، بذر و آب است. هم‌چنین ماشین‌آلات مکمل نهاده‌ی نیروی کار و جانشین نهاده‌ی کود، بذر و آب است. محاسبه‌ی کشش قیمتی تقاضا برای نهاده‌ی نیروی کار نیز بیانگر بی‌کشش بودن تقاضا برای این نهاده است. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که صرفه‌های برگرفته از مقیاس، کم‌تر از 1 است (39/0SE=). به سخن دیگر تولید محصول ذرت دانه‌ای در ایران دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است.

کلیدواژه‌ها