دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-262 
توسعه‌ی مالی و رشد بخش کشاورزی

صفحه 57-71

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار


برآورد موجودی سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

صفحه 141-159

حبیبه شرافتمند؛ مسعود همایونی‌فر؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی‌اکبر باغستانی


بررسی توزیع منافع یارانه‌‌ی غذا در ایران

صفحه 161-183

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی