بررسی جنگل‌زدایی در ایران وکشورهای همسایه: کاربرد مدل کوزنتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

جنگل‌زدایی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات زیست‌محیطی جهانی، بزرگ‌ترین تهدید برای تنوع محیط زیست و یکی از مولفه‌های اصلی تغییر بهره‌بردای از زمین به‌ثبت رسیده است. در این پژوهش، بر پایه‌ی تئوری زیست‌محیطی کوزنتس، تصریح تابع جنگل‌زدایی برای ایران و پنج کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه) به‌صورت پانل انجام شد. نتایج این مطالعه، همانند مطالعه‌های قبلی انجام شده در منطقه‌ی آسیا، فرضیه‌ی وجود منحنی زیست‌محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب را رد می‌کند. تنها متغیر اثرگذار بر روند جنگل‌زدایی در این تابع، متغیر جمعیت است. معنا‌دار نشدن متغیر نهادی در این مطالعه، حکایت از این واقعیت دارد که کشورهای منتخب، با توجه به شاخص انتخابی همگن هستند.

کلیدواژه‌ها