تخصیص بهینه‌ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای فازی با پارامترهای بازه‌ای در شرایط عدم حتمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه، مدیریت آب سد طرق با استفاده از روش برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای فازی با استفاده از پارامترهای بازه‌ای و تحت شرایط عدم حتمیت (نبود حتمیت) مورد بررسی قرار گرفت. این مدل از ترکیب دو مدل برنامه‌ریزی فازی و پارامترهای بازه‌ای در چارچوب بهینه‌سازی تصادفی دومرحله‌ای تشکیل شده است. به‌کارگیری خط مشی از پیش تعریف شده در طی فرآیند بهینه‌سازی و استفاده از پارامترهای بازه‌ای افزون بر کاربرد احتمالات در شرایط عدم حتمیت از مزیت‌های این تکنیک نسبت به سایر تکنیک‌های بهینه‌سازی است. افزون بر آن، مدل IFTSP آلترناتیوهای تصمیم‌گیری تحت مقادیر مختلف کم‌بود آب را ارایه می‌کند. داده‌های مطالعه از سازمان آب منطقه‌ای مشهد و برای سال‌های 67 تا 85 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد سود بخش شهری نسبت به تغییرات تخصیص آب حساس‌تر است. هم‌چنین در 16،0 درصد حالت‌ها (احتمال وقوع سال تر)، هیچ مصرف‌کننده‌ای دچار کم‌بود آب نخواهد شد. در 66،0 درصد موارد مصرف‌کننده‌ی شهری و در 18،0 درصد موارد (احتمال وقوع سال خشک) هر دو مصرف‌کننده دچار کم‌بود آب خواهند شد. سرانجام اگر مدیر سیستم به‌صورت محافظه‌کارانه عمل کند، در آینده کم‌بود آب کم‌تری رخ خواهد داد. ارایه‌ی راه‌کارهایی برای رویارویی با این بحران ضروری به‌نظر می‌رسد.  

کلیدواژه‌ها