توسعه‌ی مالی و رشد بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه‌ی مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره‌ی 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به‌وسیله‌ی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه‌ی ثابت در بخش کشاورزی به‌عنوان معیار توسعه‌ی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه‌ی مالی این بخش وجود دارد. هم‌چنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت، علت توسعه‌ی مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه‌گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

کلیدواژه‌ها