ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت‌های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه‌ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه‌ی بازار، و ذخیره‌سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره‌وری بخش کشاورزی در سال‌های اجرای برنامه‌ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که این نوع حمایت‌ها در طول این سال‌ها اثر مثبتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته‌اند، به‌طوری‌که در بلندمدت بر اثر افزایش 1‌ درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره‌وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش‌نهاد می‌شود برای افزایش بهره‌وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست‌های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها