برآورد موجودی سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در پاسخ به مشکل مشخص یا دقیق نبودن اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه در ایران، این مطالعه موجودی سرمایه را بر مبنای انتگرال‌گیری از تابع سرمایه‌گذاری ناخالص و نرخ مجهول استهلاک سرمایه با استفاده از تکنیک تخمین تابع تولید مناسب در زیربخش‌های زراعت و باغبانی، دام‌داری، جنگل و شیلات، طی دوره‌ی زمانی 1384-1338 برآورد کرده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که میانگین موجودی سرمایه طی دوره‌ی مورد بررسی در بخش‌های زراعت و باغبانی، دام‌داری، شیلات و جنگل به‌ترتیب 21/12، 1/14، 05/0، 06/0 هزار میلیارد ریال و نیز نرخ استهلاک سرمایه در زیربخش‌های زراعت و باغبانی 5%، دام‌داری 6%، جنگل و شیلات4% می‌باشد. سرانجام پیش‌نهاد می‌شود که در هنگام سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات به بخش‌ها، به روند تشکیل موجودی سرمایه و نرخ استهلاک سرمایه‌ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها