بررسی سیاست‌های حمایتی دولت با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست: مطالعه‌ی موردی سیب‌زمینی در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب‌زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM) برای دوره‌ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در تمام سال‌های مورد بررسی، دولت به‌وسیله‌ی سیاست‌های حمایتی، از بازار نهاده‌ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب‌زمینی در استان همدان در سال‌های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به‌صورت پرداخت یارانه‌ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی‌که در سال‌های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به‌صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم‌چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره‌ی 85-1381یارانه به نهاده‌های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه‌ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) طی دوره‌ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی (MI) بیانگر این‌ است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.

کلیدواژه‌ها