بررسی تاثیر ویژگی های تغذیه ایی شیر و ماست بر تقاضای آنها در بین خانوارهای شهر تبریز: کاربرد مدل لاجیت ضرایب تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی­های تغذیه­ایی شیر و ماست اعم­از درصد چربی، پروتئین، اسید چرب و قند به همراه ویژگی­های جمعیت شناختی خانوارها بر تقاضای این محصولاها در بین خانوارهای شهر تبریز می­باشد. بدین منظور از الگوی لاجیت ضرایب تصادفی در قالب رهیافت BLP استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش میزان چربی و قند مصرفی شیر و ماست میانگین مطلوبیت افراد جامعه افزایش می­یابد، یعنی مصرف­کنندگان در انتخاب شیر و ماست، طعم و ذائقه را بر ملاحظه­های سلامتی ترجیح می­دهند. البته با افزایش سن، تحصیلات و درآمد خانوار میزان مطلوبیت کسب­شده از مصرف شیر پرچرب کمتر و وجود کودکان زیرشش سال در خانوار افزایش می­یابد. در خصوص محصول ماست نیز افزایش درآمد خانوار و تعداد کودکان زیرشش سال باعث می­شود خانوار از مصرف ماست با درصد چربی بالا رضایت بیشتری کسب نمایند ­که این میزان رضایت با افزایش سن سرپرست خانوار روند کاهشی پیدا می­کند. همچنین سطح تحصیلات، تعداد کودکان زیرشش سال و متغیرهای مشاهده نشده اعم از وجود بیماری خاص در خانواده یا رژیم­های خاص غذایی باعث افزایش مطلوبیت ناشی از درصد بالای پروتئین در ماست و متغیر سن و درآمد باعث کاهش مطلوبیت مصرف­کننده از ماست با درصد پروتئین بالا می­شود. به عبارت دیگر، افراد با سطح درآمد بالاتر ترجیح می­دهند ملاحظات سلامتی خود را در اولویت قرار دهند. در خصوص هر دو محصول، افزایش قیمت باعث کاهش متوسط مطلوبیت شده که با افزایش تعداد کودکان و در نظر گرفتن سایر عوامل مشاهده نشده، این کاهش مطلوبیت شدت بیشتری پیدا می کند. توصیه می­شود شرکت­های تولیدی با توجه به استانداردهای معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت سعی و تلاش مضاعفی در خصوص بهبود سطح کمی و کیفی مواد مغذی یادشده داشته باشند تا بتوانند همراه با کیفیت خوب، تولیدهای متفاوت جدیدی به بازار عرضه نموده و پاسخگو سلیقه مصرف­کنندگان جامعه باشند.

کلیدواژه‌ها


Aghaee, Sh., Mahdavimazdeh, M. and Heydari, M. 2012. Determining marketing factors of dairy consumer promotion (case study at Tehran). Quarterly Journal of New Economy and Trade, 27 and 28: 65-95. (in Farsi).
Benaissa, Ch., Lopez, R., Cotterill, R.W., 2005. A supermarket-level analysis of demand for breakfast cereals: A random coefficients approach, department of agricultural and resource economics the university of Connecticut.
Berry, S., Levinsohn, J. and Pakes, A. 1995. Automobile prices in market equilibrium. Econometrica, 63:841-890.
Bonanno., A. 2013. Functional foods as differentiated products, the Italian yogurt market, European Review of Agricultural Economics, 40: 45-71.
Bonaventure.,B and Wendy, J.,2012. Factors influencing Malaysia consumers' consumption of dairy product, school of agriculture, food and wine. University of Adelaide, S. A 5005, Australia.
Chidmi, R., Lopez, A. Cotterill, R. W. 2005. Supermarket-Level Analysis of Demand for Breakfast Cereals: A Random Coefficients Approach. The American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24-27.  
Ghahremani, S. 2014. Analyzing milk structure in East Azerbaijan. MSc. Thesis, Agriculture Faculty, University of Tabriz. (in Farsi).
Gulseven, O. and Wholgenent, M., 2010. A Hedonic metric approach to estimating the demand for differentiated products: An application to retail milk demand, the 84th Annual Conference of Agriculture Economics Society Edinburg.
Hosseini, S.S., Erfaniyan, Z. 2008. Affective Factors of dairy and milk demand with emphasize on advertising (case study on PEGAH), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 39 (1): 1-9. (in Farsi).
Hosseinzad, J. and Ghahremani, S. 2020. Measuring the degree of milk market concentration in the province of East Azarbaijan. Journal of Animal Science, 29(4): 103-114. (in Farsi).
Kheiri Netanj, M. 2012. Hedonic pricing of dairy products in Babol county. Msc. Thesis, Agriculture Faculty, University of Tabriz. (in Farsi).
Kocheki, A. Mansori, H., Ghorbani, M. and Rajabzadeh, M. 2013. Affective factors of willing to consume of organic products in Mashhad county. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(3): 188-94. (in Farsi).
Lopez, E. and Lopez, R., 2008. Demand for d÷ifferentiated milk products: implications for price competition, food marketing policy center research report No. 104.
Lopez, R. and Khanal, B. 2020. Got local? the impact of food miles on the demand for milk. Selected paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied Economics Association Meeting, Kansas City, MO, July 23-26.
Nevo, A. 2000. A practitioner's guide to estimation of random coefficients logit models of demand, university of California, Berkeley, CA 94720-3880 and NBER.
Pishbahar, E, Ferdowsi, R. and Hayati, B. 2018. Codification and prioritization of dairy products of Eastern Azerbaijan Pegah company's marketing strategies: Using AHP method. Iranian Journal of Agricultural Economics, 11(4): 1-19. (in Farsi).
Rezgar, M., Olga, M. and Benaissa, Ch., 2017.  Demand for yogurt in the trend of manufacturer brand and organic information, economics, Texas tech university, 124, Selected paper prepared for presentation at the 2017 southern agricultural economics association (SAEA) annual meetings in mobile, AL: Feb 4-7: 2017.
Sabakhi, M. and Kopahi, M. 2005. Estimating demand function of milk and its processing products. 5th Biannual Iranian Conference of Agricultural Economics, Zabol, Iran. (in Farsi). 
Staudigel, M. and Anders. S. 2016. Does taste trump health? Effects of nutritional characteristics on brand-level demand for chips in the U.S., selected paper prepared for presentation the 2016 agricultural & applied economics association annual meeting, Boston, Massachusetts, July 31-August2.
Wang, Ao. 2021. A BLP demand model of product-level market shares with complementarity. Available at https://ssrn.com/abstract=3785148 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3785148.
United Nations. 2020. World Population Prospects (2019 Revision). United Nations population estimates and projections. U.S.A. Available at https://worldpopulationreview.com/country-rankings/milk-consumption-by-country.