جمع‌سازی خطر پذیری قیمت کالاها با استفاده از شاخص اعداد: بررسی موردی خطرپذیری قیمت فرآورده‌های پروتئینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده‌های جمع‌سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع‌سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع‌سازی شده قیمت کالاها می‌باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت‌های انتظاری تعیین شود ضعیف می‌باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های  1387-1376 جمع‌سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع‌سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص‌های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی‌توان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها