بررسی اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران بررسی شد. برای این منظور از الگوی معادلات هم‌زمان عرضه و تقاضای صادرات و داده‌های سری زمانی دوره‌ی 84-1361 استفاده شد. شاخص ادغام تجاری نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی است. هم‌چنین متغیر شاخص جهانی شدن، در این توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه‌ی مبادله با کشورها و رفع موانع تجاری، بر عرضه وتقاضای صادرات زعفران ایران است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب قیمتی و تولیدی برای توسعه‌ی صادرات این محصول، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها