دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-141 
تاثیر قیمت گذاری آب بر مصرف آن در محصولات زراعی ایران

صفحه 1-25

10.22034/iaes.2022.538929.1872

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ پروین قادری نژاد؛ زهرا نعمت الهی


اثر تغییر اقلیم بر عملکرد غلات عمده در ایران

صفحه 27-46

10.22034/iaes.2022.539359.1871

نسیبه زارعی؛ آرش دور اندیش؛ حسن علی بخشی؛ محمود صبوحی


بررسی آثار شوک قیمت و تولید فرآورده‌های دامی بر امنیت غذایی

صفحه 67-102

10.22034/iaes.2022.548064.1910

الهه بنائی؛ مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی؛ عباس میرزایی


بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری کشاورزی ایران

صفحه 119-141

10.22034/iaes.2022.544943.1894

محمد قهرمان‌زاده؛ پریا اسدزاده؛ اسماعیل پیش‌بهار؛ جبرئیل واحدی