کلیدواژه‌ها = کارایی
ارزیابی اقتصادی تعاونی‌های تولید استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 101-117

محمد آقاپورصباغی