دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1399 
تحلیل همبستگی فضایی رشد بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان

صفحه 87-112

10.22034/iaes.2021.141757.1804

مجتبی نیک زاد؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ امیرحسین چیذری؛ انوار الحق احدی